Żydzi wciąż czekają na Eliasza i Mesjasza…Pascha Żydowska 2016

Pascha Żydowska – 22- 30 Kwiecień 2016

Populacja Izraela w roku 2016 stanęła na poziomie 8,462,000 ! Żydzi kontynuują migracje (aliyah) do Izraela przez ostatnie lata. W Izraelu grupa zwana Temple Institute (Instytut Świątynny), trenują kapłanów i chcą odbudować świątynie, wznawiając ofiary nakazane przez Torę.

Podczas Żydowskiej Paschy śpiewają rożne pieśni. Niektóre z nich to:(posłuchaj pod linkami!)

  • Ma Nishtana (Co się zmieniło?)

  • Dayenu(Wystarczyło by…)- mówiąca o wyjściu z Egiptu.

  • L’Shana Haba’ah B’Yerushalayim(Następny rok w Jeruzalem)- mówiąca o powrocie do Izraela (aliyah)

  • Adir Hu(Mocny jest On) i fragment: „Aby szybko odbudował Swój dom, szybko, szybko, za naszych dni. Boże, odbuduj! Boże odbuduj! ”

Eliyahu HaNavi czyli Prorok Eljasz jest tekstem Mesjańskim.

Eliyahu haNavi

Eliyahu haTishbi,

Eliyahu haGil’adi

Bim’hera v’yameinu yavoh eleinu,

im mashiach ben David”

Eliasz prorok

Eliasz z Tiszbe,

Eliasz Gileadyta

W pośpiechu, w naszych czasach może przyjść do nas

z Mesjaszem, syn Dawida.”

Cóż, Biblia ma odpowiedz:

Albowiem wszyscy prorocy i zakon prorokowali aż do Jana; (14) jeżeli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść.”Ew. Mateusza 11

I bynajmniej nie był to William Marrion Branham!

Wystąpił człowiek, posłany od Boga, który nazywał się Jan. (7) Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. (8) Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. (9) Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. (10) Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. (11) Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. (12) Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, (13) którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. (14) A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. (15) Jan świadczył o nim i głośno wołał: Ten to był, o którym powiedziałem: Ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. (16) A z jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską. (17) Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. (18) Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go. ”Ew. Jana 1

https://www.templeinstitute.org/

Pascha Żydowska 2016

Od 22 Kwietnia zaczyna się święto Żydowskiej Paschy, które potrwa aż do 30 Kwietnia. W Izraelu grupy Żydów chcą odbudować Świątynie (Trzecia Świątynia) i co roku organizują ‚odegranie ofiary Paschy’, która ustala wraz ze zburzeniem Świątyni w roku 70.

Pierwsza Świątynie (Salomona) zniszczył Nabuchodonozor w roku 587 przed Chrystusem. Druga padła podczas Oblężenia Jerozolimy z rak Tytusa.

W eschatologii żydowskiej jest miejsce na Trzecia Świątynie (Ezechiela).Już dziś szkolą kapłanów i czynią ‚odgrywanie’ ofiary. W tym roku policja w Izraelu aresztowała aktywistów, którzy chcieli dokonać ofiary paschalnej na Wzgórzu Świątynnym.

Gdy Jezus umierał na krzyżu, circa 33 A.D rozdarła się zasłona świątyni. Nadeszło Nowe Przymierze, gdzie droga do Boga Jahwe otwarta jest przez wiarę w Syna Bożego (Psalm 2). Trzecia Świątynia to tym razem człowiek…Bożym zamysłem od początku było żyć blisko z człowiekiem.

Zapowiedziane wylanie Ducha(Joel 2:28) w czasach ostatecznych oznacza, ze Bóg może zamieszkać w nas! Stajemy się wówczas Jego świątynia! (Jana 2:21, 1 Kor 3:16, 2 Kor 6:6 KJV).

Obserwujemy przejście w NT z rytuałów, do duchowej rzeczywistości. Wszelka ofiara paschy pod ST jest wypełniona i niepotrzebna. Przyszła bowiem lepsza i doskonała ofiara!

Jezus Chrystus wypełnił wszelkie proroctwo o nadchodzącym Mesjaszu. Jako Baranek bez skazy, NASZA PASCHA został ofiarowany nie tylko dla Żydów, ale i aby poganie mogli, wierząc w Niego i ofiarę, która dokonała się 2000 lat temu- stać się dziećmi Bożymi!